Danışmanlık

Danışmanlık Hizmetleri Kapsam, İçerik ve Süreçleri

 

Sektörde köklü hastane guruplarında çok kaliteli ve iyi ciro üreten hekimlerimiz var. Volüm olarak oldukça yüksek performanslar göstermelerine rağmen bu kurumlarımızın temel sorunu olan verimlilik konusunda sıkıntıları mevcuttur.

Bir kurumun değerlendirilmesi ölçülmesi için, öncelikle gerekli raporlamaların doğru şekilde ve belirli bir zaman diliminde üretilmesi gereklidir. Üretilen bu raporların da değerlendirilmeye tabi tutulması için sektörel standartlar ile kıyaslanması elzemdir. Kıyaslama neticesinde mevcut durumunuzun ne olduğunu görebilirsiniz. Aksi durumda mevcut durumun başarılı olduğunu sanmak gibi bir yanılgıya düşülebilir.

Bir şirketin sürdürülebilir karlı büyümesi için sadece finansal sonuçlar değil, bunun yanında çok önemli olan temel operasyonel kurumsal performans çıktıları (KPI) önem arz eder.

Danışmanlık hizmetlerimizin temelinde yatan ilke şudur: Ölçülebilen, denetlenebilen şeffaf ve rekabet edebilecek sürdürülebilir verimli yapılar kurmak.

Şu soruları kendimize soruyoruz;

  1. Hastanelerin operasyonel verimliliği nasıl arttırılır?
  2. Hastanelerin şirket içi verimliği nasıl arttırılır?
  3. Hastanelerin tüm iş akışları ve prosedürleri tek bir sistem üzerinden yürütülebilir mi?
  4. İş akışlarında onay süreçleri nasıl yönetilebilir?
  5. İş Süreçleri Optimizasyonu (BPO) ve İş Süreçleri Yönetimi (BPM) Danışmanlığı ile Şirket Verimliliğinin arttırılması sürecinde yazılım / teknoloji kullanımı nasıl olabilir?

Hastanelerimizde bu sorulara yanıt bulmak ve ideal yapıyı kurmak adına üzerinde durduğumuz iki temel konu var. Birincisi mevcut müşterilerimizden kaliteden taviz vermeden azami ciroyu elde etmek. Bu sonuca ulaşırken de yine kaliteli sağlık hizmetinden ödün vermeden giderlerde de optimum seviyeyi yakalamak. Bu hedefleri yakalamak için doğru altyapı ve süreç yönetimini kurgulamak zorundayız.

Kurumsal Yönetim Danışmanlığımız aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır;

  1. Analiz,
  2. Planlama,
  3. Uygulama,
  4. Raporlama

Danışmanlık hizmetimiz mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla izlediğimiz yol;

      Şirketin belirlenen stratejik hedefleri sürdürülebilirlik esasına göre sadece finansal değil, operasyonel ve destek süreçlerini de kapsayacaktır. Stratejik çalışma planımız ise işte bu hedeflere nasıl ulaşılacağını, hangi faaliyetlerin hangi sonuçları getireceğinin           beklendiğini ortaya koyacak uzun vadeli planlardır.

      Verilecek danışmanlık hizmetleri sonucunda şirketin dönemsellik ilkesine dayalı tahakkuk esaslı gelecek bir yıllık Gelir, gider ve yatırım bütçeleri ile yine bu bütçeler ışığında Nakit akış tabloları planlanacaktır. Önemli olan bu planda belirlenen kritik                   performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir. Bunu da raporlamalar ile sağlamış olacağız.

      Sürdürülebilirlik, esasen şirketlerin ömrünün artırılması ve hatta idealde şirketlerin hiç kapanmadan, bulunduğu dönemin koşullarına göre uyum sağlayarak varlığını devam ettirmesidir.

      Kısaltmalar:

        KPI (Key Performance Indicator – Anahtar Performans Göstergesi)
       UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
       BPO (Business Process Optimization – İş Süreçleri Optimizasyonu)
       BPM (Business Process Management – İş Süreçleri Yönetimi)